Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 JA 24 §:N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE, K-PLUSSA-ASIAKASTIEDOSTO

1. Rekisterinpitäjä
Kesko Oyj
Postiosoite: PL 1, 00016 Kesko
Puh. 01053 020
Käyntiosoite: Mannerheimintie 117, Helsinki

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Merja Hietala
Puhelin 01053 37073

3. Rekisterin nimi
Plussa-asiakastiedosto (K-Plussan asiakasrekisteri)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään kortinhaltijan suostumuksella Kesko Oyj:n Plussa-ohjelman asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin . Rekisteriin kerätään Plussa-kortinhaltijoiden ostokäyttäytymistietoja loppusumma-, tuoteryhmä- tai tuotetasolla, ellei kortinhaltija ole tietojen keräämistä kieltänyt. Rekisterin tietoja käytetään Plussa-ohjelmaan kuuluvien yritysten suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei kortinhaltija ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta. Lisäksi kortinhaltijan tietoja voidaan päivittää Plussa-järjestelmään kuuluvien yritysten asiakasrekistereihin, mikäli kortinhaltija on antanut siihen sopimuksessa suostumuksensa eikä ole myöhemmin kieltänyt tällaista tietojen luovutusta.

Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa Plussa-kortinhaltijoilta erilaisissa palautekyselyissä saatuja arvosteluja ja vapaita kommentteja. Arviointeja ja kommentteja käytetään asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen parantamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Plussa-kortin hakijan perustiedot:
• asiakasnumero
• asiakastyyppi (henkilö/yritys)
• asiakkaaksitulopäivämäärä
• sukunimi, etunimet
• jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka
• kotipuhelinnumero, matkapuhelinnumero
• sähköpostiosoite
• syntymäaika tai henkilötunnus
• sukupuoli
• kieli

Rinnakkaiskortin hakijan
• sukunimi, etunimet
• jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka
• syntymäaika tai henkilötunnus

Lisäksi tallennetaan talouden henkilöluku ja taloudessa asuvien lasten syntymävuodet.
Plussa-asiakkaan ilmoittama tilinumero pisteseteleitä vastaavan rahasumman maksamiseksi pankkitilille.

Korttitiedot:
• korttinumero
• voimassaoloaika
• kortin hakupäivämäärä
• korttilaji
• vanhentuneiden/kadonneiden korttien numerot

Lisäksi tallennetaan liike, johon korttihakemus on jätetty.

Rekisteriin tallennetaan tieto siitä, onko asiakas kieltänyt ostokäyttäytymistietojen keruun tai häntä koskevien henkilötietojen luovuttamisen suoramarkkinointia tai asiakasrekisterin päivittämistä varten. Myös asiakkaan mahdolliset kiellot koskien pisteinformaation tai K-ryhmän kanta-asiakaslehden lähettämistä tallennetaan.

Rekisteriin tallennetaan myös kortinhaltijan antama lupa lähettää markkinointiviestintää sähköpostitse tai matkapuhelimeen.

Plussa-kortin käyttöön liittyvät tiedot:
• kortilla suoritetut ostot kuitin loppusumma-, tuoteryhmä- tai tuotetasolla (ellei asiakkaan kieltoa), sisältäen ostopaikan, kuittinumeron, maksutavan, oston päivämäärän ja kellonajan
• Plussa-asiakkuuden perusteella myönnetyt alennukset sekä
• tieto K-raudan tai Rautian rakentaja- tai remontoija-asiakkuudesta
• tai/ja mahdollisista muista jäsenyyksistä erilaisissa Plussa-järjestelmään kuuluvien liikkeiden asiakasohjelmissa
• asiakkaalle kertyneiden Plussa-pisteiden määrä kuukausittain
• asiakkaalle lähetettyjen pisteseteleiden määrä sekä numerot
• asiakkaan saamien pisteseteleiden käyttöpäivämäärä ja käyttöpaikka
• asiakkaan pyyntö pisteseteleitä vastaavan rahasumman maksamisesta tilille

Rekisteriin sisältyy myös asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja, mm. asiakaspalvelupuhelunauhoitteet ja tietoja markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteistä.

Lisäksi rekisteriin on merkitty, että henkilö kuuluu erilaisiin Plussa-asiakkuuteen liittyviin kerhoihin tms. joita tietoja ovat mm.
• Napero-kerho (lisäksi rekisteröity jäsenen ilmoittamat lasten syntymäajat)
• Mustan Pörssin takuurekisteri
• Kodin Ykkösen sisustaja-konsepti
• Plussa.com-palveluun rekisteröityneiden käyttäjien tunnistamistiedot
• tieto kortinhaltijan Plussa-korttiin mahdollisesti liittyvästä maksuvälineominaisuudesta tai Plussa-ominaisuuden liittämisestä rahoituslaitoksen myöntämään maksukorttiin
• että asiakas haluaa lahjoittaa Plussa-pisteensä tai osan niistä hyväntekeväisyyteen ja mahdollinen kohdevalinta
• tieto siitä, onko asiakas ylittänyt kanta-asiakaslehden saamisen edellytyksenä olevan ostorajan
• asiakkuuteen liitetyt tilastollisiin luokituksiin perustuvat merkinnät
• että henkilö on ryhtynyt Plussa-kehittäjäksi
• taloudelle mahdollisesti valitut sponsorointikohteet

Plussa-kortin haltijan erillisellä ilmoituksella ja suostumuksella hänen mobiililaitteensa WiFi MAC-osoite sekä bluetooth MAC-osoite ja näiden avulla kerättävät sijaintitiedot mobiililaitteen liikkeistä palvelussa mukana olevien kauppojen sisällä, tai niiden lähettyvillä sisältäen tiedot vierailuista eri osastoilla ja siellä vietetty aika.

Plussa-kortin haltijan antamat arvostelut ja vapaat kommentit.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Kortinhaltijan perustiedot, talouden henkilöluku ja taloudessa asuvien lasten syntymävuodet tallennetaan kortinhaltijan tekemästä korttihakemuksesta ja hänen asiakassuhteen aikana rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Osoite- ja kuolintietojen päivitykset saadaan Itella Oyj:ltä, mikäli kortinhaltija ei ole kieltänyt tietojen luovutusta.
Suoramarkkinointikielto, ostojen rekisteröintikielto sekä osoitteen luovutuskielto asiakasrekisterin päivitystarkoitukseen tallennetaan kortinhaltijan rekisterinpitäjälle tekemistä erillisistä ilmoituksista, kuten myös asiakkaan pyyntö saada pisteseteleitä vastaava summa rahana pankkitililleen. Kiellot koskien pisteinformaation ja K-ryhmän kanta-asiakaslehden lähettämistä tallennetaan niin ikään asiakkaan erillisestä ilmoituksesta.
Plussa-kortin käyttöön liittyvät tiedot saadaan Plussa-ohjelmassa mukana olevien liikkeiden kassajärjestelmistä. Plussa-pisteitä ja pisteseteleitä koskevat tiedot muodostuvat rekisterinpitäjän tietojärjestelmästä.
Tiedot mahdollisista jäsenyyksistä erilaisissa Plussa-järjestelmään kuuluvien liikkeiden asiakasohjelmissa saadaan joko ohjelmaa ylläpitävältä yritykseltä tai kortinhaltijalta.
Nordea Rahoitus Suomi Oy on välittänyt tiedon asiakkaansa Plussa-korttiin liittyvästä maksuvälineominaisuudesta sekä korttinumeron.
Osuuspankkikeskus Osk välittää tiedon Plussa-ominaisuuden liittämisestä OP-Pohjola-ryhmään kuuluvan yrityksen asiakkaalleen myöntämään korttiin sekä tiedon K-Plussa MasterCard-kortin myöntämisestä asiakkaalle sekä em. korttien numeron ja niihin liittyvän Plussa-numeron.
Nordea Pankki Oyj ja Danske Bank Oyj välittävät tiedon Plussa-ominaisuuden liittämisestä pankin myöntämään maksukorttiin sekä em. kortin numeron ja siihen liittyvän Plussa-numeron.
Tiedot WiFi MAC-osoitteesta sekä bluetooth MAC-osoitteesta saadaan Plussa-kortin haltijan tekemästä ilmoituksesta. Tiedot näiden avulla kerättävät sijaintitiedot mobiililaitteen liikkeistä kerätään kauppaan sijoitetun laitteiston avulla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisteristä luovutetaan tietoja Plussa-ohjelmaan kuuluvien yritysten suoramarkkinointitarkoituksiin kortinhaltijan korttihakemuksessa antaman suostumuksen perusteella.
Lisäksi rekisteristä voidaan luovuttaa kortinhaltijan henkilötietoja Plussa-ohjelmaan kuuluvien yritysten asiakasrekisterin rekisteritietojen päivitykseen, mikäli henkilö ei ole kieltänyt luovutusta.
Plussa-ohjelmaan kuuluvat yritykset eivät saa luovuttaa näitä tietoja edelleen.
Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Kesko Oyj noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä henkilöä koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi henkilön omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Manuaalisesti tallennetut tiedot

Korttihakemukset ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Ainoastaan määrätyillä Kesko Oyj:n tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivan yrityksen työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.

Automaattisen tietojen käsittelyn avulla käsiteltävät tiedot

Ainoastaan määrätyillä Kesko Oyj:n ja Kesko Oyj:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää Plussa-sovellusta. Tietokannassa on eri käyttäjätasoja, joten käyttäjä saa ylläpito- tai selausoikeuden ainoastaan käytön kannalta tarpeellisiin tietoihin. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa Keskon ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.

9. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Em. pyyntö tulee toimittaa yllä mainittuun K-Plussan postiosoitteeseen.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakas voi rajoitetusti päivittää omia tietojaan K-Plussan internetpalvelussa (www.plussa.com). Muuten tietojen korjauspyyntö on tehtävä soittamalla K-Plussan asiakaspalveluun p. 010 19 8604 arkisin klo 9-21 ja lauantaisin klo 10-15 (puhelun hinta on paikallisverkkomaksu tai matkapuhelinmaksu) tai kirjallisesti yllä mainittuun Kesko Oyj:n postiosoitteeseen.
Asiakkaan tulee esittää tiedon korjaamiseksi tarpeelliset seikat ja asiakkaan yksilöintiin tarvittava nimi, osoite ja Plussa-kortin numero sekä mielellään puhelinnumero mahdollista yhteydenottoa varten.
Kesko Oyj huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja eheydestä myös päivittämällä Plussa-asiakkuuden haltijan virallisia nimi- ja yhteystietoja säännöllisesti luotettavasta lähteestä.

11. Suostumukset ja kiellot
Asiakas voi antaa Kesko Oyj:lle Tietoyhteiskuntakaaren 200§:n mukaisia suoramarkkinointisuostumuksia tai kieltää Kesko Oyj:tä henkilötietolain 30 § mukaisesti käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Asiakas voi antaa suostumuksensa suoramarkkinointiin:
• sähköpostiin
• matkapuhelimeen

Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää:
• postiosoitteellinen suoramarkkinointi
• markkina- ja mielipidetutkimuskyselyiden lähettäminen
• Ostotietojensa rekisteröinti kokonaan ja tällöin Plussa-asiakkaalle ei voida myöntää näihin ostoihin perustuvia piste-etuja. Asiakas saa vain suoraan kortin esittämisen perusteella myönnettävät muut kuin piste-edut ostoksen maksamisen yhteydessä.
• Ostotietojensa rekisteröinti tuoteryhmätasolla, jolloin ostot rekisteröidään kuitin loppusummatasolla ja piste-edut myönnetään, mutta tuotetietoihin perustuvia palveluita ei voida tarjota.
• Ostotietojensa rekisteröinti tuotetasolla, jolloin tiedot rekisteröidään tuoteryhmäkohtaisesti ja piste-edut myönnetään
• Mikäli asiakas on käyttänyt oikeuttaan kieltää osoitteellinen suoramarkkinointi sekä markkina- ja mielipidekyselyiden lähettäminen eikä ole antanut suoramarkkinointisuostumuksia, Kesko Oyj lähettää asiakkaalle vain asiakassuhteen hoitoon tarpeellisia viestejä.
Suostumuksia ja kieltoja asiakas voi antaa ja ylläpitää K-Plussan internetpalvelussa (kirjautuneena oma K-Plussassa tai asiakaspalvelun palautekanavassa), soittamalla K-Plussan asiakaspalveluun p. 010 19 8604 ma-pe 9-21 ja la 10-15 (puhelun hinta on paikallisverkkomaksu tai matkapuhelinmaksu) tai postitse kirjallisesti yllä mainittuun Kesko Oyj:n postiosoitteeseen.
Asioitaessa puhelimessa ja kirjallisesti asiakkaan tulee esittää yksilöintiin tarvittavat: nimi, osoite ja Plussa-kortin numero.

10.8.2015